Vetenskap och gud? En karikatyr av vetenskap och gud

I detta inlägg bemöter jag ett poddavsnitt av den apologetiska podden ”Till trons försvar” – förmodligen namngiven efter en apologetisk bok med samma namn.

Avsnittet heter ”Vetenskap och Gud – är inte evolutionen ett stort problem för kristna?” och hittas här, ett samtal mellan Dan och Anna. Låt oss lyssna och diskutera de argument som lyfts fram.

Avsnittet börjar med en deklaration att de inte nödvändigtvis inte ser evolutionen som ett problem för kristna. Samt en anekdot med en diskussion som Dan har haft med en person som sa – ”Men inte förnekar väl du evolutionen? Isåfall har jag inget intellektuellt förtroende för dig längre”, vilket bemöts med ett ”ouch”.

Så hur är det med intellektuellt förtroende och samtidigt förneka grunden för biologi, för livsmedelsproduktion, läkemedelsutveckling, medicin, paleontologi, antropologi och idag även mycket teknik? Kan man förkasta en av de mest framgångsrika (i förklaringsvärde) och paradigmskiftande vetenskapliga teorier någonsin och samtidigt ha kvar sitt intellektuella förtroende? Låt oss se.

Dan svarade personen att han inte ser någon konflikt mellan evolution och religion. Så detta blogginlägg kunde slutat här, men Dan gick hem och ångrade sig.

Bara en teori

Dan börjar att beskriva den vetenskaplig metoden – vilket jag inte har några större invändningar förutom att biten om hypotesprövning inte riktigt stämmer. Man bekräftar eller förkastar inte hypotesen – man förkastar eller behåller hypotesen. Att inte kunna förkasta en hypotes betyder inte att den är sann.

Dan tycker sedan att evolutionsteorin inte lever upp till den vetenskapliga metoden. Här blottar Dan nu att han kanske inte riktigt förstått sig på vetenskap trots allt, dock säger han att han delvis tror på evolution.

Han säger:

”Faktum är att det heter evolutionsteori (betoning på teori)”

Dan

Detta är ett klassiskt retoriskt knep bland folk som vill underminera och sprida desinformation om vetenskap. Man medvetet (eller så beror på det på ignorans) förväxlar en vetenskaplig teori med vad vi i dagligt tal kallar teori.

Det vi i dagligt tal kallar teori är ungefär ”en gissning”. Man kan höra ”min teori är…”, vilket används ungefär synonymt med en gissning eller en kvalificerad gissning. Man uttrycker hur man tror är något är.

Det har absolut ingenting med vad man menar med vetenskaplig teori att göra- som i ändelsen evolutionsteori. Detta är mer likt hur lekmän använder ordet teori i körkortsteori. Man sitter inte och gissar trafikregler, utan man teoretiskt studerar trafikregler, skyltar etc. Det lekmän benämner som teori i vardagligt tal är mer besläktat med en vetenskaplig hypotes – även om det inte är helt jämförbart heller.

Hade Dan i sin research sökt efter definitioner på vetenskaplig teori eller scientific theory så hade han hittat artiklar såsom denna, eller denna, eller denna som beskriver vad som egentligen menas med teori i vetenskapliga sammanhang. Vad man menar med teori i sammanhanget av evolutionsteori.

Evolution är endast fenomenet att liv ändras över tid. Det är ett empiriskt observerbart faktum. Det är mer eller mindre lika väl beskrivit som att planeten är rund och inte platt. Detta faktum går givetvis att förneka om man är ignorant, men för de flesta rationella människor torde det vara tämligen uppenbart att livet på jorden inte alltid sett exakt likadant ut. Att inga genetiska förändringar har skett, inga arter har uppstått eller försvunnit vid olika tidpunkter.

Evolutionsteori är den vetenskapliga förklaringsmodellen för hur evolution går till. Det är ett teoribygge som sträcker sig över decennier, oräkneliga vetenskapliga artiklar, experiment och observationer och matematiska modeller. Det är en samling av modeller som förklarar olika typer och aspekter av evolution som bygger på rigorösa experiment med mängder av hypotesprövningar. Det är alltså mängder av hypoteser som hållit för prövning under lång tid. Det finns institut runt om i hela världen på många universitet som ägnar all sin vakna tid åt att studera, experimentera och utveckla förståelsen av evolution.

En vetenskaplig teori är alltså en samling vetenskapliga förklaringsmodeller. Att läsa sig in på evolutionsteori handlar om att ta sig igenom hyllmeter av information, som bygger på observationer, experiment och modellbygge. Det är inte på något sätt att förväxla med en i vardagligt tal teori – en gissning.

Det är heller inte så att det inte hänt någonting i forskningen sedan Darwin. Darwin presenterade sin briljanta idé om evolution genom naturlig selektion. Efter detta har Darwins idéer och fält såsom populationsgenetik förenats i vad man idag kallar för ”the modern synthesis” – den moderna syntesen, eller neo-darwinism. Detta utgör idag grunden för modern evolutionsbiologi och är inte identisk med hur Darwin förstod evolution. Darwin hade ingen aning om gener och genetik – det var inte allmänt känt på den tiden. Men när Darwinismen förenades med genetiken som utvecklades parallellt så fick vi den otroligt kraftfulla förklaringsmodellen av evolution vi idag har. Den har klarat tidens prövning och levererat resultat i prediktionskraft.

Av att överhuvudtaget insinuera att något är ”bara en teori” – så bör man gå tillbaka och läsa på om vad vetenskap är innan man fortsätter att kritisera vetenskapliga teorier.

Efter detta går Anna in och förklarar att om kristna ser problem med evolution så har de missförstått skapelseberättelsen. Hade apologeter tagit detta råd av Anna så hade det inte funnits något behov av denna bloggen.

Går inte att ”bevisa”

Bevis är ett annat ord som har en annan betydelse i vetenskap än i vardagligt tal. Bevis inom vetenskap – där det i princip uteslutande används inom matematik och filosofi – används för att beskriva när man kan påvisa att ett antagande definitivt säkert leder till en särskild slutsats. Matematiskt bevis har säkert de flesta hört talas om – man visar att något följer av något annat rent matematiskt. Vad gäller de empiriska vetenskaperna – alltså som upptäcker universum – i kontrast till matematik som opererar helt inom det abstrakta planet – så används ordet bevis i princip aldrig. Man pratar mer om evidens, alltså data som styrker en viss modell eller förkastar någon hypotes.
När Dan säger att evolutionsteorin inte går att bevisa så har han på ett plan rätt – eftersom inga vetenskapliga teorier går att bevisa på det sättet som ovan. Men på det vardagliga planet där bevis mer är synonymt med evidens eller huruvida man kan experimentellt styrka de prediktioner som evolutionsteorin gör så kunde han inte ha mer fel – vi återkommer till det.

Robert Peters

Dan väljer här att skaka liv i en så gammal debatt att jag tror att jag hört talas om den någon gång i vetenskapshistorien. Nämligen Robert Peters kritik mot framförallt ekologi – vilket Dan inte låtsas om – men även mot en karikatyr av evolutionsteori. Vill man hänga med här så kan man rota i arkiven i The American Naturalist från 1976 no. 971 med titeln ”Tautology in evolution and ecology” där Peters argumenterar för att ekologi och ”survival of the fittest” är en tautologi. Kritiken handlar inte alls om det som Dan försöker framställa det som, att Peters skulle mena på att evolutionsteori bara är en teori och inte går att ”bevisa”. Peters kritik ligger i att just att meningen ”survival of the fittest” är en tautologi och således saknar förklaringsvärde. Jag antar även att Dan på grund av detta även förkastar hela det vetenskapliga fältet ekologi – vilket är Peters primära fokus.

Andra biologer var inte särskilt imponerade av detta – och jag tror de allra flesta ser den här debatten som tämligen död idag. Vill man läsa reaktioner på detta så kan man antingen kolla upp no. 978 i samma tidskrift från samma år eller titta på den förenklade varianten på wikipedia.

Även om Dan tror att Peters hävdar att hela konceptet med evolution är ovetenskapligt – så är Peters verkliga kritik, mot en oerhört förenklad sammanfattning av evolution, är nämligen att ”survival of the fittest” är en tautologi – och är då på ett filosofiskt plan oförmöget att förklara något alls. Detta är både rätt och fel, det är rätt om man kondenserar ner ett helt vetenskapligt fält till en mening, och om man med ”fittest” menar ”survival” eftersom då meningen i princip läser ”survival of the survival”.

Men, så enkelt är det inte. En mening fångar inte hela konceptet naturlig selektion, och det fångar definitivt inte hela konceptet av evolution. Peters argumenterar emot en karikatyr.

Naturlig selektion – vilket är en av flera mekanismer som evolution sker igenom – innebär att variation i ärftliga egenskaper ger ärftlig variation i fitness, vilket leder till att genetiska varianter som är associerade med högre fitness kommer att bli vanligare i populationen, de med låg kommer selekteras bort. För överlevnad här ska inte bara förstås som individens överlevnad, utan även reproduktion är en form av ”överlevnad” över generationer vilket även fitness tar hänsyn till. Detta alltså inte endast en tautologi om man förstår fullt ut meningen av naturlig selektion. Det är inte så enkelt som att överlevaren överlever, utan överlever överlevaren på grund av icke-ärftlig variation i egenskaper så sker ingen evolution genom naturlig selektion. Peters får också kritik från andra biologer att evolution här endast ses som en historisk företeelse och att man bortser från att evolution är en pågående process som sker runt omkring oss och bland oss – det är experimentellt påvisbart vilket vi återkommer till.

Naturlig selektion är inte ett särskilt komplicerat koncept egentligen. En väldigt aktuell fråga är utveckling av antibiotikaresistens som fungerar som ett mycket intuitivt exempel på naturlig selektion. Om vi tänker oss en population bakterier som orsakar någon form av sjukdom. Bakterierna har ärftlig variation i känslighet mot antibiotikan penicillin – precis som att vi människor varierar i ärftliga egenskaper som t ex längd. När bakterierna sedan utsätts mot penicillin så kommer de bakterier som är känsliga mot penicillin kunna reproducera sig i lägre takt, eller inte alls. De bakterier som är mer resistenta reproducerar sig mer, vilket ger ett större bidrag av de genetiska varianter som ligger till grund för resistensen till nästa generation. I nästkommande generationer under antibiotikabehandlingen (en generation av bakterier kan vara så kort som 20 minuter) blir då de genetiska varianterna som är kopplade till resistens vanligare i populationen. Detta är per definition evolution genom naturlig selektion.

Om man exempelvis säger att naturlig selektion inte går att påvisa vetenskapligt så menar man alltså att detta jag beskrev ovan inte går att styrka experimentellt.
Jag tror inte jag behöver egentligen nämna hur verklighetsfrånvänt det skulle vara.

Experimentella studier av evolution

Om man är i villfarelsen att det inte går att studera evolution experimentellt kanske man skulle bli förvånad att det finns ett helt forskningsfält för just detta som är relativt stort med specifika vetenskapliga konferenser etc.

Det mest berömda evolutionära experimentet är utfört i Richard Lenskis laboratorium där man följt parallell evolution av bakterien Escherichia coli i tusentals generationer där man följt genetiska förändringar och förändringar av fitness i populationen (alltså själva definitionen av evolution). Detta experimentet pågår mig veterligen fortfarande och 2016 låg antalet generationer på 66 000, vilket motsvarar över 1 miljon år av evolution med en generationstid såsom människans. Detta projekt har genererat massvis med vetenskapliga publikationer, några exempel är här, här och här.

Men denna typen av studier där man kan precis följa evolution under kontrollerade former har inte endast gjorts i bakterier, det finns som sagt ett helt forskningsfält i detta, men här är något att börja med: Här, här, här, här och här.
Vi kan alltså konstatera att evolution är definitivt experimentellt påvisbart.

Dans brister

Här tänkte jag gå igenom de påstådda brister som Dan anser att evolutionsteorin idag lider av och därför inte kan ses som vetenskapligt.

Ingen kan resa i tiden – Nej, det är tur att vi har utvecklat andra metoder att kunna styrka händelser som redan har hänt på andra sätt än tidsresor. Jag antar att Dan diskvalificerar hela fältet historia och paleontologi som vetenskap då de också lider av avsaknaden av tidsresor. Dan har rätt i att det kräver empiriska resultat för att hävda något, men det är precis det vi har. Vi har bland annat fossil och DNA-evidens som styrker tidig evolution. Evidens från DNA är så starka att man egentligen inte ens behöver fossil för att påvisa att evolution har skett. Jag vill också påminna att vi har direkt observerat evolution idag och då blir min fråga till Dan, om evolution inte skulle ha skett i historien – men den går att direkt observera idag, när startade evolution av liv? Var allt liv statiskt hela vägen fram till den tidpunkten? Hur förklarar Dan att vi har skillnader i vilka fossil vi hittar i olika lager? Har ingen evolution skett så bör inte livet ha förändrats på något sätt.

För att evolution inte ska ske så är några minimikrav som måste uppfyllas, populationer måste vara oändliga, resurser måste vara oändliga, det får inte finnas ärftliga skillnader som påverkar ens överlevnad eller förmåga att reproducera sig, det får inte finnas migration, inga mutationer, ingen selektiv parning – parning måste ske helt slumpmässigt. Så när har dessa kriterier varit uppfyllda – kan man undra?

Jag bjuder in Dan att läsa de studier jag har länkat ovan för att få exempel på mätningar av evolution och evolutionära parametrar som t ex hur snabbt går evolution, hur stark selektion, hur många mutationer sker etc. Dan påstår att vi inte kan få fram några empiriska resultat, men förutom de få exempel jag gett ovan så kan jag rekommendera talk origins för en samling av just detta – särskilt utformad för apologeter. Det finns också en trevlig sammanställning på wikipedia som är relativt lättläst med evidens för gemensamt ursprung.

Anna och Dan tycks leva i villfarelsen att de empiriska evidensen för evolution skulle vara lika svaga som för guds existens. Men vi kan bevisligen mäta evolution idag, jag har gett flera exempel på detta. Om detta vore sant borde det gå att presentera mätningar av gud i styrka, existens, kraft och verifierbara matematiska modeller över förväntade effekter av gud.

Om evolution inte sker så behöver vi t ex inte oroa oss för antibiotikaresistens eller nya influensa eller coronavirus – ingen evolution – inga nya virus eller spridning av resistens.

Saknade länkar – Detta är ett uråldrigt missförstånd som man endast brukar höra från personer som anser att jorden är 6000 år gammal. Men här tas det upp igen år 2019. Visst är det märkligt att det finns hål i en serie fossil? Eller?

Om tänker oss ett släktskap mellan en person G och en förfader person A, vi har två skelett A och G. Vi vet att A är förfader till G, och nu har vi 1 hål mellan dessa två tidpunkter. Arkeologer gräver fram person C som är emellan person A och G i tidsserien, så nu har vi skelett från person A, till C till G. Nu har vi helt plötsligt 2 hål mellan A och C och C och G! Enligt arkeologen har vi ökat vår kunskap, men enligt den kristne apologeten har vi nu mer problem än vi hade innan! Trots att vi vet mer. Gräver vi nu upp fler skelett så uppstår bara fler och fler hål.

Så apologeten kommer egentligen inte vara nöjd förens vi har fossil ifrån varenda individ som någonsin funnits – vilket är omöjligt då fossilisering är en tämligen ovanlig händelse.

Det andra problemet är att man fundamentalt missförstår hur evolution går till. Att efterfråga saknade länkar betyder ofta att man efterfrågar ”mellanformer”, något slags fossil halvvägs emellan en modern schimpans och en modern människa – men det är inte så evolution fungerar. Detta är en slags parodi på evolution där man tänker sig att en schimpans successivt har blivit människa. Men det är inte så att schimpansen blev en människa – människan och schimpansen delar gemensam anfader. Detta blir uppenbart med väldigt nära till hands exempel såsom språk och släkt.

Jag och min kusin delar gemensamt ursprung, min farfar. Att hävda att en modern schimpans blev en modern människa är som att hävda att min kusin blev mig. Min farfar är inte min kusin, och jag är inte min farfar. Jag och min kusin delar ursprung. Samma gäller schimpansen och människan, vi delar ursprung, men arten som var vårt gemensamma ursprung var varken människa eller schimpans – vi har divergerat därifrån.

Har man tur nog att hitta ett fossil från den gemensamma anfadern så är den inte någon av dessa arter – det kommer inte vara en mittpunkt mellan hur det ser ut idag lång lång tid efter. Man får komma ihåg att artbildning sker i populationer – det är inte två enskilda individer som plötsligt går skilda vägar. Variationen inom en art kan vara ganska stor.

Språk är i min mening en av de bästa analogierna för att beskriva gemensamt ursprung. Latin är gemensam anfader för Spanska och Franska. Det är inte svårt att tänka sig att människor som talade Latin kunde bli geografiskt isolerade i populationer och började förändra språket i olika riktning. I början var det nog svårt att höra så stor skillnad mellan det som skulle bli Franska och det som skulle bli Spanska, men tillslut är det två helt olika språk. Idag är Latin utdött som talat språk, men Spanska och Franska lever kvar. Spanskan kom inte ur Franskan eller vice versa, båda divergerade från Latin. Skulle vi rada upp meningar från varje år under hela denna progressionen skulle vi se en gradvis ökning av skillnad – men det hade varit svårt att avgöra exakt vid vilken punkt Spanska slutade vara Latin.

När vi sedan gräver i historien så hittar vi inte en mellanform mellan Spanska och Franska. Den långsamma övergången mellan Latin och Spanska eller Franska resulterar i massvis med ”mellanformer” – varje människa som talat dessa språk genom historien representerar en ”mellanform”. Övergången ser vi först när vi tittar ur ett större perspektiv på olika språk eller olika arter. Det är lite samma sak som att det är lätt att se skillnad på någon som är 5 år gammal och någon som är 80 år gammal – helt tveklöst olika. Men det är väldigt svårt att se åldrandet som sker över en dag. Eller bestämma vilken dag man övergick från ung till gammal.

Men alla dessa saknade länkar som apologeter påstår saknas finns, de finns på museum runt om i världen. De upprepar denna osanning år efter år – men det är bara en enkel sökning bort för att inse att det är totalt fel. Här finns t ex en fin lista på de relevanta fossil under människans evolutionära historia.

Dan säger att det är helt tomt. Jag vet inte riktigt hur vi ska tolka detta – har Dan någonsin besökt ett naturhistoriskt museum någonsin?

Livets träd har endast data i löven – Att vi har mer data från de arter som finns idag är inte särskilt märkligt. Det är lättare att ta ett DNA prov ifrån en räv än en Velociraptor. Det man visar med ett livets träd är hur nära släkt olika arter är med varandra, nu för tiden är det ofta DNA sekvensers likhet som ligger till grund för att rita upp dessa träd – fylogenetiska träd. Det visar evolutionärt avstånd med hjälp av t ex molekylära klockor samt algoritmer som hittar det bästa trädet som kan förklara den data man har.

Vid varje nod finns en gemensamt ursprung, men den kommer vi inte åt när den är utdöd. Men att livet har gemensamt ursprung är ett antagande i dessa analyser – och ett antagande man gör på ytterst god grund – det finns väldigt mycket evidens som styrker detta. Om inte livet har ett gemensamt ursprung så uppstår väldigt många frågor som Dan kan fundera på. Varför har nästan alla organismer samma genetiska kod – det existerar bara mindre avvikelser av denna? Varför hittar vi samma gener i olika arter som skiljer sig gradvis och stämmer ofta väl överens med hur långt ifrån varandra de är evolutionärt med andra metoder? Varför delar alla eukaryoter samma rDNA gener? Menar Dan att livet startat på jorden flera gånger? Förklaras isåfall likheterna med konvergent evolution på sekvensnivå?

Den evolutionära historien går dock att belägga på andra sätt och återspeglas inte endast i molekylär fylogeni. Vi vet faktiskt en hel del om livets historia på jorden – finns återigen en helt egen term för detta – naturhistoria.

Darwins egna tvivel – Detta är det svagaste argumentet. Evolutionsteorin har växt förbi Darwin så mycket att Darwin själv hade fått studera flera år på universitetet för att hamna á jour med dagens kunskap. Den har utvecklats långt mycket mer än när Darwin först formulerade evolution genom naturlig selektion. Idag är det helt otänkbart att studera och forska evolution utan en gedigen kunskap inom genetik, kom då ihåg, att Darwin hade ingen aning om genetik.

Darwin hade rätt i grunden oavsett om han hade ångrat sig, dragit tillbaka det, blivit en övertygad kreationist eller vad som helst. När han delade sina tankar med världen var det försent, han skulle komma bli bevisad rätt vare sig han ville det eller inte. Efter det är det egentligen helt irrelevant för dagens förståelse av evolution om vad Darwin tyckte och tänkte. Det är mer av en historisk kuriosa nu för tiden. Du kan disputera inom evolutionsbiologi idag utan att läst ett ord av Darwins egna ord. Detta är ofta väldigt svårt för religiösa människor att acceptera eftersom deras världsbild kretsar kring en evig auktoritet från ovanifrån. Vetenskapen har inte auktoriteter, den har experter, och att vara expert kräver att ständigt vara uppdaterad och ständigt lära sig nya saker. När man är död springer expertisen ifrån en, någon ny tar upp stafettpinnen.

Idag vet vi mer än Darwin, och vi har goda modeller för att förklara evolutionen av komplexa organ såsom t ex ögon. Detta är vad kreationister gärna kallar oreducerbar komplexitet – en pseudovetenskaplig term som inte används inom faktiskt forskning. Vi har idag exempel på i princip alla steg som krävs för att gradvis utveckla ögon från enstaka ljuskänsliga celler till de mest komplexa ögon. Det finns förklarat här och oerhört tydligt och bra av evolutionsbiologen Richard Dawkins som direkt adresserar detta argumentet här men även här.

Apologeternas alternativa begrepp

För att motverka folkbildningen och öka missförstånd för att försöka bryta ner förtroendet för vetenskap så brukar kreationister hitta på egna termer för fenomen och sedan hävda att de är oförklarade.

De vill även smälla in flera olika vetenskapliga discipliner i en biologisk teori – så är även fallet här.

Evolutionsteori har absolut ingenting att göra med kosmisk eller kemisk evolution. Detta är helt separata fält – kosmologi och kemi, alternativt abiogenes. Här använder man endast evolution i den vanliga betydelsen – nämligen förändring. Detta är inte en indelning inom evolutionsteori. Dan passar även på här att svänga med felöversättningen av ”survival of the fittest” som ”den starkaste överlever”. Som vi gått igenom ovan är biologisk fitness inte alls detsamma som styrka. Detta är en dålig översättning och bör aldrig reproduceras. Efter detta får vi en felaktig redogörelse för mikro- och makroevolution

Mikro- och makroevolution är en indelning som existerar inom evolutionsbiologi, men inte så tydligt som kreationister eller apologeter försöker göra sken av. Mikroevolution brukar syfta på evolutionära förändringar inom en art, och makroevolution på större förändringar över längre tid som på genus– eller artnivå. Men inom evolutionsbiologi så är detta ingen skarp indelning som om det vore olika fenomen – vilket apologeter vill ge skenet av. Makroevolution är helt enkelt endast resultat av mycket mikroevolution. Det skulle i princip kunna översättas i lekmannatermer som ”mycket förändring” och ”lite förändring”. Biologer ser inte detta som olika fenomen, utan bara olika mycket av samma fenomen – vilket tar mer eller mindre tid. Dan försöker inte bara få detta till olika evolutionära fenomen – han vill helt byta fält. Han misstar makroevolution med abiogenes – vilket är läran om livets uppkomst. Evolutionsteori behandlar överhuvudtaget inte den frågan.

Att ifrågasätta Miller-Urey experimentet och kopplingen till livets uppkomst är väl okej. Detta är ett oerhört svårstuderat fält och vi vet inte så mycket om hur livet uppstod. Men även om Dan skulle bevisa precis allt vi vet om livets början falskt – så har det ingen som helst betydelse för evolutionsteori – det är inte samma fält eller teoretiska ramverk. Evolutionen förutsätter liv. Här har Dan helt enkelt i sin iver att ifrågasätta evolutionsteori börjat sparka bollar i mål utanför planen. Sedan citerar han ett klassiskt favoritcitat bland kreationister – Junkyard tornado liknelsen, där man höftar sannolikheter man inte har en aning om (se tidigare blogginlägg för mer av detta). Detta är byggt på ett totalt feltänk, det är ingen biolog (åtminstone vid sina sinnens fulla bruk) som tror att en färdig modern organism bara slumpmässigt sattes ihop. Man har liksom missat hela poängen med evolution och tänker sig att avancerade organismer bara skulle bildas spontant ur beståndsdelar – det är klart det låter befängt och astronomiskt osannolikt – det är också för att man som sagt inte på något sätt tror att det gått till så. Detta är ett skolboksexempel på en halmgubbe.

Dan fortsätter att prata abiogenes (vi får se om han återvänder till evolution igen) med att nämna att syre inte får finnas för att livet ska uppstå. Men Dan antar att syre fanns på den tidiga jorden – det gjorde det inte. Det finns ett känt geologiskt fenomen som kallas ”the great oxidation event” vilket kan översättas som den stora oxiderings händelsen, eller den stora syrekrisen. Det är nämligen så att på den tidiga jorden så fanns det i princip inget syre, men sedan när fotosyntetiserande organismer började klyva vatten till syre så ökade syrehalten i atmosfären och haven dramatiskt. Detta finns att läsa om här.

Dan påstår sedan att många baserar sin ”tro” på evolutionen på en gyttjepöl – det som lite skämtsamt syftas på de förhistoriska förhållanden som rådde på den tidiga planeten. Men så är det väl knappast i och med att som vi nu upprepat flera gånger – livets början är inte en del av evolutionsteori. Jag tror väl att Dan och Anna håller med mig om att livet rimligen har startat någon gång. Våra bästa förklaringsmodeller är det som ryms inom abiogenes, det finns en hel del intressanta experiment på ämnet. Så låt oss forska vidare på hur livet startade – vi vet att det gjorde det. Att prata om astronomiska sannolikheter bli ointressant när vi vet att det hände – annars hade vi aldrig varit här.

”Bara av en slump”

Vi hör sedan Anna lyfta att hon tycker det låter orimligt med makroevolution, att någonting bara blev någonting annat bara på slump. Men det är inte på något sätt, så som vi menar att evolution sker. Detta är ett väldigt olyckligt missförstånd. Evolution innebär inte att liv förändras slumpmässigt. Men det betyder inte att det inte finns ett element av slump i evolutionen. Både genetisk drift och mutationer är (evolutionära) processer som är drivna av slump, men dessa är ofta försumbara krafter när stark naturlig selektion slår in. Det är inte en slump att en resistent bakterie överlever en antibiotikakur, men det är en slump att den mutationen uppstod i någon bakterie någon gång. Sedan är ”bara går från en sak och blir till en annan” är en ytterst förenklad bild av en samverkan mellan olika evolutionära processer över miljontals år.

Vi hör en argumentation emot en parodi.

Uralstring

Vi möts sedan av en förväxling av uralstring och abiogenes. Det är helt riktigt att vi övergav ideér om uralstring i och med Pasteur. Men detta är inget bevis mot abiogenes. Av allt vad vi kan förstå om liv så är det snarare så att det är det existerande livet som hindrar att liv skulle uppstå på nytt. Det skulle helt enkelt bli utkonkurrerat av bakterier som evolverat till denna miljön i många miljoner år. De absolut första proto-organismerna bör endast kunna frodas givet att de inte får någon konkurrens.

Sedan säger Dan som många apologeter säger i andra sammanhang – någonting kan inte komma från ingenting. Men jorden innan livets uppkomst – är långt ifrån ingenting.

Kosmologi

Nu är vi så långt ifrån evolutionsbiologi i samtalet att vi till och med lämnat biologi och hamnat i fysikens domäner – kosmologin. Här hör vi igen betoningen på ”teori” som om det vore en gissning samt den sedvanliga kritiken mot vetenskap att vi haft fel förr.

Att vetenskapen har fel är en av styrkorna i vetenskap. Den vetenskapliga metoden är självkorrigerande – vi försöker motbevisa modeller och hypoteser eftersom vi är intresserade av vad som faktiskt är sant. Vi uppdaterar sedan våran uppfattning guidat av evidens.
Vi tror på det som kan styrkas med evidens.

Jag är ingen kosmolog – det är inte Dan och Anna heller. Poängen är inte att jag ska bemöta dem som en kosmolog – utan jag förklarar varför jag inte köper deras argument. Anna citerar här lagen om energins bevarande vilket är en naturlag – som gäller i vårt universum. Jag ser ett visst problem med att bara anta att en naturlag som gäller inom vårt universum gäller när ett universum inte finns – alltså när universum skapas. För att jag ska bli övertygad av detta så behöver Anna styrka detta med evidens. Jag håller givetvis med om att det gäller inom vårt universum – men när universum inte finns vad gäller då? Tills dess kommer jag säga – ”jag vet inte”.

Detta segmentet avslutas med en slags självgod dikt där andemeningen är att religiösa alltid har haft det yttersta svaret på universums mysterium och att vetenskapsmän en dag kommer komma upp dit. Väldigt märkligt då att apologeter ständigt uppdaterar sina argument utifrån vetenskapliga upptäckter.

Kambriska explosionen

Vi kom tillbaka till evolutionen trots allt. Vi får besöka en kär favorit bland kreationister – kambriska explosionen. Först och främst är det nog viktigt att vara tydlig med att detta är en explosion i geologiska tidsperspektiv. ”Explosionen” varade i 13- 25 miljoner år. Går vi 25 miljoner år tillbaka i tiden så hamnar vi i den geologiska tidsåldern Chattian vilket är ungefär när däggdjur börjar divergera på riktigt. I jämförelse tros människan Homo sapiens ha funnits i ca 250 000 – 300 000 år. ”Explosionen” tog alltså nästan 100 gånger längre tid än vår egen art överhuvudtaget har existerat.

Jag vet inte riktigt vad Dan och Anna vill säga med att ta upp detta, men det är för mig inte särskilt konstigt att vi har olika mycket spår av liv och olika mycket divergering i olika tidsåldrar. T ex så ändras förutsättningar för bildning av fossil över geologisk tid, och vi bör komma ihåg att fossil är ovanligt. Evolutionen av skal t ex är en faktor som spelar in för hur mycket fossila rester man hittar. De flesta organismer bildar aldrig ett fossil. För en diskussion om förklaringsmodeller finns denna.

Avslutningsvis

Paradoxalt nog hör vi att kristna inte bör ha något problem med vetenskap och t om bör acceptera vetenskapliga upptäckter. Jag kunde inte hålla med mer. Därför föreslår jag att Anna och Dan går tillbaka och studerar evolutionsbiologi ur ett mer vetenskapligt perspektiv och inte vad som verkar vara kreationistiska pseudovetenskapliga källor (samma missförstånd, argument och missrepresentationer dyker upp), och reviderar sin uppfattning. Ingen blir hjälpt av att på felaktiga grunder bli misstänksam mot vetenskap och i detta fallet biologi. Detta är ogrundade och okunniga angrepp mot vetenskap.

Personligen tror jag det stora problemet kristna har med evolutionsteori är att det gör det tydligt att människan är ett bland många andra djur. Vi är inte skapelsens krona. Vi är primater. Vi är präglade av vårt ursprung. Jag tror många har svårt att förena en bild av människan som centrum av universum – som någon procent bort från schimpansen och några procent till bort från nästa art , och nästa, och nästa. Att livet har pågått utan oss större delen av tiden livet på jorden existerat och att det kommer fortsätta precis som ingenting hade hänt om vi försvinner. Vår existens är nästan en helt försumbar del av livets historia.

Publicerad av veganbiologist

Vegan with a PhD in Molecular Genetics

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta: