Presentismen och Darwin

Darwin är nog den vetenskapsperson som dyker upp mest i samtal med apologeter. Den enda andra vetenskapsperson som kan jämföra sig i popularitet att diskutera är väl kanske Einstein som vi har haft anledning att diskutera tidigare.

På bloggen Hela Pingsten så publicerades ett inlägg om att avskaffa Darwin som hjälte då Darwins vetenskapliga bidrag påstås ligga till grund för några av de värsta folkmord och brott mot mänskligheten i modern historia.

Det är misstänkt ofta just Darwin som från religiöst håll vill svartmålas och vars tankegods ska ges negativa associationer medan andra som exempelvis Carl von Linné går hos de religiösa ofta fria från denna granskning av historien. Det är precis som att just Darwin skulle vara obekväm när man lika väl skulle kunna svartmåla Linné för rasism genom historien då Linné lade grunden till själva tanken att dela in djur och växter i olika systematiska grupper.

Presentism

Det tycks gå något av en våg av en presentistisk förståelse av historien i vår del av världen just nu, särskilt när man använder dagens värderingar, tankegods och moraliska uppfattningar och applicerar dessa på historiska personer.

När man betraktar en person från historien så tycks man bli förvånad av att en person som levde och verkade för flera hundra år sedan hade åsikter och uppfattningar som idag framstår som omoderna och utdaterade. Det vore snarare synnerligen förbluffande om en person som levde flera hundra år tillbaka i tiden endast hade uppfattningar som även idag framstår som moderna och aktuella.

Man kan såklart ägna sig åt att förklara historiska personer som omoraliska med dagens mått mätt om man finner något värde i detta – personerna det rör kan inte lida av detta, men det förefaller som en poänglös övning. Man bör väl då också acceptera att man själv sannolikt är en fruktansvärt omoralisk människa som har ytterst bakåtsträvande åsikter och uppfattningar om vi mäter efter en standard om 400 år. Jag kan exempelvis inte rå för att inte ha uppfattningar som ännu inte blivit tänkta, eller att inte vara á jour med framtiden – likaså kan jag inte förvänta mig att personer i historien ska vara á jour med dagens uppfattningar.

Självklart kan man göra moraliska bedömningar om historiska händelser och handlingar

Men med det sagt, så menar jag självfallet inte att man inte kan göra moraliska utlåtanden om historiska företeelser. Självklart kan vi fördöma förintelsen, slaveriet och andra förföljelser av människor som djupt omoraliska då som nu – och det ska vi göra. Men problemet är när vi fördömer enskilda människor som inte hade någon möjlighet att veta bättre – eftersom ingen visste bättre ännu. Det hade inte privilegiet som vi har av att vara födda i nutiden och således vara uppdaterade med rådande uppfattningar och insikter.

Så frågan vi måste ställa oss när vi ska plocka bort eller ”avskaffa” människor av vilka vi åtminstone tidigare beundrat deras bidrag till mänskligheten i form av exempelvis vetenskapliga bidrag – om vi dömer dem för att de är en produkt av sin samtid, eller om de relativt till sin samtid var moraliskt förkastliga människor (som exempelvis Hitler var).

Legitimering och ansvar

En grundläggande tes som anförs i ett sådant inlägg som Hela Pingsten publicerat är att även om Darwin som ska ”avskaffas som hjälte” inte var eller påstås vara den som utförde de handlingar som vi ser som fruktansvärda, så gav Darwin ”legitimitet” med sitt intellektuella bidrag till att människor kunde använda idéerna för att motivera och rättfärdiga sina fruktansvärda handlingar:

Hur mycket rasism hämtar egentligen sin näring från Darwins tankegods? Vi kanske bör överväga att avskriva honom som en hjälte.

https://helapingsten.com/2020/11/11/dags-att-avskaffa-darwin-som-hjalte/

Det som jag finner något märkligt här är att man tycks insinuera att det skulle vara Darwins ansvar att se till att inte andra människor använder hans bidrag till vetenskapen till att legitimera sina förkastliga åsikter. Dels är det ett ganska högt krav att ställa på någon vetenskapsperson att denne ska kunna se in i framtiden hur alla möjligt tänkbara sätt ens vetenskapliga insats kan missförstås och feltolkas för att användas i politiska sammanhang. Men framförallt är det orättvist att lägga skulden på en vetenskapsperson för senare människors tankar och handlingar.

Jag tror heller inte detta är en särskilt gynnsamt förhållningssätt för en anhängare av kristendomen. Med ett sådant synsätt så är kyrkofäder, evangelister och kanske till och med Jesus ansvariga för alla tänkbara sätt som människan legitimerat sina förkastliga åsikter eller fruktansvärda handlingar genom dessa läror alldeles oavsett om det är en korrekt tolkning eller ej. Om inte det är ansvar som syftas så skulle ett konsekvent applicerande av denna modell åtminstone yrka på att avskaffa dessa religiösa figurer som ”hjältar” om deras tankegods uppenbarligen inspirerat illgärningar.

En mer hållbar modell tänker jag är att låta de som legitimerar sina åsikter och handlingar själva stå till svars för sina åsikter och handlingar. Det är också egentligen den enda pragmatiska lösningen då det är svårt att påverka människor som redan länge är döda.

Antisemitism

Ett återkommande tema är att försöka ge Darwin ett ansvar för förintelsen – något som också försöks göra på Hela pingsten. Detta är något man också ägnar sig åt bland kreationistier såsom i exempelvis Museum of creation. Det står dock helt klart att en utbredd antisemitism existerar i Europa långt före både Darwin och Hitler.

Hatet och förföljelsen av judar i Europa har långa rötter och judarna har blivit anklagade för att orsaka den ena katastrofen efter den andra – exempelvis digerdöden. Antisemitismen har historiskt främst kommit från kristet håll i Europa, vilket inte är särskilt konstigt då det var föga accepterat att tillhöra andra eller inga religioner i Europa under exempelvis medeltiden. Ett noterbart uttryck för detta är Martin Luther som är reformationens fader och således en viktig person i den kristendom som är vanlig i Nordeuropa. Martin Luther publicerade sina berömda teser, men kanske mindre känt är hans bok ”Om judarna och deras lögner” där Luther argumenterar för att man bör bränna synagogor och judars hem, förbjuda Rabbiner att undervisa, att de inte ska visas någon nåd och att judar ska antingen föras i tvångsarbete eller förvisas permanent.

Detta betyder inte att jag försöker ge skulden åt förintelsen till kristendomen eller att jag försöker påstå att ateister minsann inte har lång historia av att vara antisemiter i Europa – ateister på medeltiden är i princip icke-existerande. Men det står klart och tydligt att Europa har en djupt antisemitisk historia där man velat göra sig av med judar, genomfört förföljelser och folkmord samt ansett att judarna är roten till det mesta som är ont – långt innan Darwin.

Slaveri

En annan sak som Hela Pingstens inlägg vill göra att försöka koppla samman slavhandeln med Darwin. Nedan ser vi ett diagram över olika länders transport av slavar under den transatlantiska slavhandeln. När Darwin ger ut sin On the origin of species så 1859 är det tydligt att slavhandeln redan är på nedgång. Det är också uppenbart att evolutionsteorin inte behövdes för att människor skulle förslava andra människor. Slaveriet är också ytterst prevalent i historien och människan tycks inte ha någon nedskriven historia där slaveri inte existerat.

Transatlantiska slavhandeln jämfört med utgivningen av Darwins On the origin of species, diagram från : https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_slave_trade

Även bibeln talar om slaveri där man i tredje mosebok just instrueras av gud att ta sina slavar från omkringliggande länder eller invandrade utlänningar, då dessa kan vara egendom för all framtid och gå i arv (3 Mos 25:44-46). Det vill säga, tanken att man kan förslava människor och helst utlänningar finns åtminstone under gammaltestamentlig tid och är uppenbarligen utbredd utan någon influens av Darwin.

Vissa författare menar också att det till och med var Darwins förakt mot slaveri som åtminstone delvis motiverade honom till formuleringen av teorin.

Naturligt urval – ett missförstått urval

Det kanske mest berömda evolutionära fenomenet är naturligt urval som driver adaptiv evolution. Jag skriver berömd snarare än välkänt då det är väldigt ofta missförstått. Hela pingsten reproducerar ett sådant grovt missförstånd av det naturliga urvalet. Jag hoppas här kunna påvisa hur det är just denna typen av missförstånd som leder till de pseudovetenskapliga idéer om diverse rasbiologiska idéer, men att en faktisk förståelse av naturligt urval inte leder till sådant. På så sätt kanske jag kan mildra denna ängslighet som Hela pingsten tycks ha att Darwins teorier skulle leda till någon form av idé om rashierarki eftersom det hela bygger på ett missförstånd.

Fitness

Fitness är centralt för att förstå naturligt urval och adaptation på ett vetenskapligt sätt. Tyvärr har detta koncept om möjligt missförståtts ännu värre än naturligt urval, så låt oss behandla detta först.

En källa till missförstånd är den olyckliga översättningen av ”survival of the fittest” till ”överlevnaden av den starkaste” förmodligen eftersom en alternativ betydelse av ”fitness” på engelska ligger nära ”vältränad” eller ”i god form”. Men det är inte den betydelsen av fitness som används inom biologi. Fitness ska förstås som en biologisk fackterm som inte har någon vardaglig användningsform. Det är alltså jämförbart med att missförstå att en gas under tryck skulle vara pressad av grupptryck eller förväntan av människor. Det är en annan form av tryck som mäts i bar än tryck som upplevs socialt trots att det är samma ord.

Fitness kan både uttryckas inom biologi som absolut och relativ fitness, den kanske enklaste är absolut fitness där det endast är ett mått på antal födslar över antalet dödsfall för en särskild genotyp.

Att ha ”hög fitness” ur ett evolutionärt perspektiv betyder alltså i princip endast att ens genotyp har resulterat i många fertila avkommor, ibland relativt uttryckt till hur många fertila avkommor andra genotyper lyckats producera. Det betyder inte att man är stark, snabb eller bättre på något annat än att överleva och reproducera sig. Men – det KAN betyda detta, allt beroende på miljön man befinner sig i. Olika andra egenskaper såsom styrka, synförmåga, längd, antal fingrar, färg på fjädrar, storlek på ett särskilt ben i kroppen, sammansättningen av ett visst protein i kroppen kan alla vara mer eller mindre kopplade till fitness genom att bidra till fitness olika mycket i olika miljöer.

Alltså, man kan inte bara naivt observera en egenskap och se att den är kopplad till fitness, utan det är en empirisk fråga som är belagd med bevisbörda. Det är heller inte så att om exempelvis muskelstyrka är kopplad till fitness – att det nödvändigtvis är så att högre är bättre. I vissa miljöer kan det mycket väl vara så att det är fördelaktigt ur ett fitness-perspektiv att vara svag.

Man gör alltså bäst i att totalt glömma översättningen ”den starkaste överlever” och använda fitness som en fackterm som inte låter sig översättas – ”överlevnad av den med hög fitness”.

Naturligt urval

Naturligt urval är det fenomen där genotyper med hög fitness blir vanligare i en population och att de som har låg fitness blir bortsorterade. Exempelvis kan man tänka sig en variant av en gen som gör att en hare är vit i ett snölandskap blir vanligare i en population av harar i snölandskap då harar som inte har denna genvariant och således inte är vita blir uppätna. Det är alltså naturen som ”väljer” de genvarianter som producerar vit päls genom att rovdjuren helt enkelt missar dem i högre grad i ett sådant hypotetiskt exempel. Genvarianter som gör att hararna syns sorteras då bort av naturen genom att de syns lättare och blir oftare byten av rovdjur. Det är alltså naturen som gör urvalet – därav naturligt urval.

Nyckelpoänger här är då dels att variationen av pälsfärg har en genetisk grund – är alltså ärftlig. Urvalet sker på egenskaper, vilka beror på gener och således driver genvarianter att bli vanligare i populationen av harar. Genotyperna som ligger till grund för den vita pälsen har då högre fitness per definition, men detta är endast i sammanhanget av miljön. I en ökenmiljö kanske denna vita färg istället har väldigt låg fitness. Fitness är alltså helt beroende på miljön.

Detta står i kontrast mot artificiellt urval/selektion – även kallat avel eller förädling – där människan väljer ut vilka ärftliga egenskaper som ska bli vanliga. Det är alltså människan som gör urvalet och inte ”naturen”. Detta har varit känt långt innan Darwin, långt innan man förstod de molekylära mekanismerna för hur ärftlighet fungerar. Man förstod att egenskaper går i arv och man upptäckte att man kunde genom att endast föröka de växter eller djur som hade de egenskaper man ville åt, fick dem att bli vanligare i senare generationer.

Om vi tar exemplet på harar igen i samma miljö så kan vi tänka oss människor som tycker om gul päls av någon anledning, och dödar alla harar som inte har gul päls. Givet antagandet att variationen i päls är ärftlig så kommer genvarianter som ger gul päls bli vanligare i populationen. Detta är inte ett exempel på naturligt urval eftersom det är människan och inte naturen som gör urvalet.

Att förväxla deskriptivt med preskriptivt

Med denna bakgrund låt oss nu se hur Hela pingsten beskriver naturligt urval:

Teorin om det naturliga urvalet, där de högre stående, starka och friska härskar över de lägre stående, svaga och sjuka.

https://helapingsten.com/2020/11/11/dags-att-avskaffa-darwin-som-hjalte/

För det första vill jag invända mot begreppet ”högre stående” och ”lägre stående” vilket inte är begrepp som används inom biologi. Detta hör alltså över huvud taget inte till evolutionsteori då ”högre stående” är en rent subjektiv klassificering som inte alls är väldefinierat. Vi kan direkt avfärda ”högre/lägre stående” eftersom evolutionsteorin inte har något att säga om sådana subjektiva tyckanden.

Det missförstånd som jag pratar om är att människor har feltolkat det naturliga urvalet på ett sätt som är lätt att uttolka när man definierar naturligt urval på detta tveksamma vis. Nämligen, att man tänker sig att det på något vis skulle vara ”rätt” eller ”naturligt” att starka människor ”härskar” svaga människor. Problemet med en sådan tolkning är givetvis – som bör vara klart från ovan bakgrund – att en sådan tolkning inte går att göra av det naturliga urvalet.

Det naturliga urvalet – eller evolutionsteori – säger absolut ingenting om vilka som ska härska vem eller något i den stilen. Det enda som det naturliga urvalet säger här är att genotyper med högre fitness kommer bli vanligare i populationen.

Styrka kan vara kopplat till fitness och det betyder endast i så fall att genotyper som bidrar till styrka kommer bli vanligare i populationen – inte att de har någon form av rätt att härska över de som är mindre starka. Sjukdomar som är ärftliga kan (oftast per definition) givetvis också påverka fitness negativt om de exempelvis försämrar överlevnad eller den reproduktiva förmågan på något vis.

Men det farliga och tyvärr vanliga problemet här är att man tycks begå det naturalistiska felslutet nämligen att man förväxlar en beskrivning om hur något är i naturen med en utsaga om hur något bör vara, eller att det är gott. En teori som förutsäger att genotyper som gör människor inkapabla att skaffa barn kommer av naturen sorteras bort betyder inte att det är bra att det är så, eller att man därför bör se till att de verkligen inte kan skaffa barn. Det enda teorin säger här är vad som kommer ske. Om man skulle hjälpa dessa människor som ärvt genvarianter som gör att man inte kan få barn så förändras fitness av dessa varianter då de nu befinner sig i en annan miljö. Teorin ger alltså en annan förväntan – inte någon moralisk utsaga om att ”detta är hur det bör vara”.

För att över huvud taget göra denna feltolkning av det naturliga urvalet så måste man dessutom implicit göra sig anhängare av den meta-etiska ståndpunkten av etisk naturalism.

Hela pingsten tycks precis som jag se ett stort problem om människor får för sig att vetenskapen skulle påstå att ”starka ska härska de svaga”, men lösningen på detta är att påpeka att detta är ett totalt missförstånd av dels vad evolutionsteori faktiskt säger, men också mer fundamentalt att vetenskap inte ger moraliska påbud. Naturvetenskap förklarar hur världen fungerar, men säger ingenting om hur den bör vara eller bör fungera. För att illustrera med ett exempel så är en teknisk beskrivning av hur ett automatvapen fungerar, hur en kontrollerad explosion omvandlas till rörelseenergi av en bit metall etc. – en sådan beskrivning säger absolut ingenting om huruvida man bör använda ett sådant vapen i en väpnad revolution eller ens användas över huvud taget.

Naturliga urvalet är alltså en komponent av en vetenskaplig teori som förklarar och förutsäger hur liv förändras över tid. Om man från detta får idéer såsom ”alltså måste vi förslava människor” – så har man olyckligt missförstått allting. Det förhindrar givetvis inte att människor trots allt kan få sådana idéer, liksom de kan få idéer om att begå folkmord efter de har läst bibeln – men detta kan vi rimligen inte hålla Darwin ansvarig för.

Socialdarwinism

Problemet som Hela Pingsten egentligen bör rikta sin uppmärksamhet emot är den numera mer eller mindre utdöda ideologin socialdarwinismen. Detta är en politisk ideologi som tog inspiration från Darwins teori där man alltså tog en beskrivning av hur naturen fungerar och gjorde om den till något annat – en politisk ideologi där man säger hur ett samhälle bör vara utformat.

Man tänkte sig att det naturliga urvalet hade slutat selektera för egenskaper man rent subjektivt fann eftertraktade och var oroliga att detta på något vis skulle leda samhället utför till något man inte ville ha. Lösningen på detta var då att se till att ”rätt” människor förökade sig för ”samhällets bästa”

Utöver de uppenbart etiska problemen med en sådan ideologi, så finns det några uppenbara biologiska problem med denna ideologi, vilket jag tänkte kort redogöra för här:

Först och främst så tycks man inom liknande ideologier tänka sig att det naturliga urvalet på något vis skulle kunna ”upphöra” vilket är rent av falskt. Så länge det finns variation i ärftliga egenskaper som påverkar ens fitness, samt begränsat utrymme och resurser så kommer det naturliga urvalet fortgå. Det som däremot kan ske är att egenskaper som är förenade med hög fitness ändras över tid. Det är alltså ett missförstånd att exempelvis ett modernt samhälle skulle kunna låta det naturliga urvalet upphöra.

För det andra så är det enda man riktigt vet med säkerhet om framtiden är att den är oviss. Så även om man skulle selektera bort vissa egenskaper av människor så vet man inte om dessa egenskaper i själva verket är de som har hög fitness i framtiden. Genom att minska variationen av egenskaper så är det fullt möjligt att man minskar chanserna för att människan ska klara sig på längre sikt – vilket är vad man oroade sig från början. Alltså är socialdarwinismen egentligen sitt egna största problem.

För det tredje så är den genetiska variationen inom människan förhållande vis låg hos människan. Att då öka inavel genom att öka parningen inom en mindre grupp är sannolikt kopplat till mer problem (som i risk för genetiska sjukdomar) än att para sig utanför den närmsta kretsen.

Visst kan man kontrafaktiskt påstå att om Darwin inte lanserat sin teori så hade vi kanske inte haft socialdarwinismen. Men liknande uttalanden kan göras om partikelfysiken och atombomber, om kristendomens antisemitism och judeförföljelser, om metallurgin och skjutvapen och så vidare i all oändlighet. Men den enda konsekventa hållning man i så fall kan ta är en strikt anti-vetenskaplig där man tänker att ny information endast riskerar att skada andra människor.

Jag förespråkar istället en vetenskaps-positiv syn där all information är av godo, där jag är övertygad om att världen blir bättre desto mer vi förstår den – och jag menar att detta är en evidensbaserad hållning då det går att direkt koppla vetenskapliga framsteg till mänskligt välmående som i det stora hela är större än de illgärningar som blivit möjliga på grund av vetenskapliga framsteg. Att leva i ignorans för att säkerställa att illgärningar är så ineffektiva som möjligt förefaller som en ytterst pessimistisk hållning.

Socialdarwinism och naturligt urval

Ytterligare ett missförstånd som behöver adresseras i sammanhanget av socialdarwinism och naturligt urval är att socialdarwinisterna trodde att samhället var hotat av att det naturliga urvalet skulle ha upphört (som vi sett är en felaktig uppfattning). Men detta var alltså endast egentligen farhågan för dem, att senare tvångssterilisera eller rent av utrota människor som gjordes i nazityskland är mer att likna vid artificiell selektion snarare än naturligt urval. Man ville avla fram människor man ansåg rent subjektivt var bättre ur aspekten av vad man nu fann vara ”bra” attribut. Avel har man känt till långt innan Darwin och denna fruktansvärda del av denna förkastliga ideologi baseras alltså egentligen inte på naturligt urval.

Naturalismen och ateismen

I texten får vi också läsa att:

Det är inte religion som stått bakom denna ondska, utan den ”neutrala” ateismen och naturalismen

https://helapingsten.com/2020/11/11/dags-att-avskaffa-darwin-som-hjalte/

Denna ondska som ateismen ligger bakom ska då vara slavhandeln, sovjets folkmord, förintelsen, samt rasbiologiska institutet och följande brott mot samerna.

Detta är ett tämligen vanligen återkommande argument att ateism och naturalism skulle vara orsaken för dessa hemskheter. Ett argument som är fullständigt bisarrt, låt oss undersöka varför.

För det första vore det ett fullständigt verklighetsfrånvänt påstående att hävda att några av nationerna som sysslade med slavhandel under transatlantiska slavhandeln eller tidigare än så vore ateister i någon grad. Om vi tar Portugal som exempel så var katolicismen statsreligion vid denna tid och än idag (2011) är ca 80% av portugiser katoliker (se här). Förintelsen som utfördes i nazityskland där det är mycket tveksamt om man kan kalla denna regim för ”ateistisk”, en regim vars soldater som bär Gott mit uns (Gud är med oss) på sina bälten. Rasbiologiska institutet i Sverige grundades 1922 när Sverige saknade religionsfrihet och svenska kyrkan var statskyrka. Sovjet hade åtminstone infört någon form av statsateism och förfaller vara det enda potentiella fallet man kan ens tänka sig ett sådant samband.

Men då uppstår frågan, tror man att folkmorden i sovjet hade något med kommunism att göra, eller att man hade anammat statsateism. Jag är högst tveksam till att folkmorden i sovjet inte främst har att göra med politisk ideologi eller för den delen Stalins person, snarare än ståndpunkten i en endaste sakfråga.

Det som gör ett sådant argument bisarrt är att varken ateism eller naturalism är några fullständiga ideologier – särskilt inte ateism. Ateism är endast ett ställningstagande i en endaste fråga: ”är du övertygad om att någon eller några gudar existerar?”. Det går inte att ens teoretiskt tänka sig hur man skulle kunna härleda några andra ställningstaganden utifrån detta – än mindre i politiska ställningstaganden. Som ateist är det möjligt att tillhöra precis vilken politisk ideologi som helst – man kan till och med tänka sig att man skulle kunna teoretiskt (vilket nog är föga sannolikt) stödja ett teokratiskt styre. Därför menar jag att det är till och med teoretiskt omöjligt att tänka sig hur man kan motivera ett folkmord endast utifrån ateism, det måste till andra ställningstaganden, och det är i så fall de som är problemet – inte ateism.

Att naturalism skulle beskyllas för dessa hemskheter menar jag är precis lika otänkbart. Det är lika svårt att härleda ett påbud att mörda någon enbart för att man inte är övertygad om att naturen inte innehåller något mer än det naturliga.

Sammanfattning

Jag delar självfallet Hela Pingstens analys att slavhandel, brott mot samer, rasbiologi, socialdarwinism, förintelsen och andra former av rasism tillhör de mörkaste delarna av mänskligheten historia och skall inte försvaras på något vis.

Det jag kritiserar är framförallt tre punkter:

1: Att man låter vetenskapspersoner vara moraliskt ansvariga för vilka misstolkningar och felslut människor gör för att legitimera diverse politiska eller fördomsfulla samhällsanalyser och ideologier. Darwins vetenskapliga bidrag är en förklaring av mekanismerna kring att liv förändras över tid. Darwins teorier säger absolut ingenting om vad man bör göra med denna information.

Man kan annars självklart kritisera eventuella förkastliga åsikter som Darwin må ha hyst – det gjorde han säkert i dagens mått endast på grund av att ha levt i en annan tid. Men det jag specifikt invänder emot är att hans biologiska teori skulle på något vis vara moraliskt förkastlig. Man försöker till och med associera Darwin med hemskheter som begåtts innan Darwin var född.

2: Att man reproducerar en felaktig uppfattning kring vad naturligt urval betyder. Som vi sett ovan är det naturliga urvalet en effekt av att organismer inte får exakt lika många avkommor, och att variationen av deras förmåga att skaffa sig avkommor delvis beror på ärftliga faktorer. Det naturliga urvalet säger ingenting om hur saker och ting bör vara, att människor felaktigt tolkat det på detta vis kan vi inte skylla Darwin för, utan i så fall bristande biologiundervisning.

3: Historiebeskrivningen som nästan får det att låta som att Darwin på något vis öppnade dörren för antisemitism, något som vi vet varit ytterst utbrett i Europa genom historien – många gånger religiöst motiverad.

Om vi ska ha några historiska personer att se upp till när det gäller vetenskap så tror jag vi måste acceptera att de inte kan helt och hållet leva upp till dagens politiska ideal och värderingar. Att döma historiska personer för att inte ha dagens perspektiv kan vara att ställa orimliga krav då man helt enkelt har tillgång till betydligt mycket mer information än vad de hade.

Om vi kan acceptera att historiska personer kan vara värda att berätta om och se upp till så finner jag det fullt rimligt att Charles Darwin finns med bland dem. Att skriva bort Darwin ur historien vore ett övergrepp på våra framtida generationer som ska lära sig om vetenskapshistorien.

Darwins bidrag till biologi kan nästan inte överdrivas, som det berömda citatet illustrerar:

Nothing in biology makes sense except in the light of evolution

Theodosius Dobzhansky

Jag har inget problem med att nyansera historien mot en allt för ensidig bild, men då bör det vara utan att reproducera sådana missförstånd.
Men jag frågar mig, varför är det alltid Darwin?

Publicerad av veganbiologist

Vegan with a PhD in Molecular Genetics

3 reaktioner till “Presentismen och Darwin

 1. Lite kommentarer från mig och kanske någon fråga som jag gärna ser svar på men det är upp till dig.

  Presentism.
  Jag tänker att om ett presentistiskt synsättt är riktigt beror på vilken fråga det gäller. Om vi till exempel funderar på en presentistisk historisk syn på gravitationen så är vi nog överens om att det är rimligt att tro att historiska personer lyder under den lagen på samma sätt som dagens. Men inte när det gäller t.ex. klädmode som är av subjektiv natur och inte som naturlagen gravitation objektiv. Så frågan är om moral är av subjektiv natur som mode eller om moral är objektiv sann. Alltså är den som du här beskriver subjektiv så blir ju slutsatsen att vi egentligen inte kan bedöma händelser historiskt som omoraliska Vi kan möjlige tycka att vi skulle föredra andra handlingar utifrån t.ex. att vi tror att dom skulle lett till ett resultat vi skulle gilla bättre.
  Helt enkelt att som du beskriver att man ”självklart kan göra moraliska bedömningar” men att det ”förefaller vara en poänglös övning”. Men det gäller ju i så fall inte bara historiska personer och handlingar utan även nutida.
  Om moralen däremot är objektiv kan vi med värdering tala om moral både historiskt och över kulturgränser.

  Sen verkar din text ganska inkonsekvent då du både skriver saker som ”Självklart kan vi fördöma förintelsen, slaveriet och andra förföljelser av människor som djupt omoraliska då som nu – och det ska vi göra.” och ”Man kan såklart ägna sig åt att förklara historiska personer som omoraliska med dagens mått mätt om man finner något värde i detta – personerna det rör kan inte lida av detta, men det förefaller som en poänglös övning.” Om tanken är att skilja på att fördöma en handling i sig men inte personen som utför handlingen är det ganska otydligt. Annars verkar meningarna motsäga varandra.

  Sen kommer du in på Darwin och i vilken mån hans idéer som motivering till fruktansvärda handlingar.
  Här missar din kritik av saranonens blogginlägg då det är naturalismen i kombination med evolutionsteorin som åsyftas om jag förstår det rätt. Det är naturalismen som ger grund för tron på subjektiv moral och som du beskrev det innan bara tillfällig moral. Evolutionen ger grund för synen åt en generell ide om att en progressiv riktning mot en högre fitness (och därmed underförstått bättre) hos människan genom lidande och död av dom som genom döden bevisas som har sämre fitness.
  Att man i bloggen lite slarvigt använder uttryck som ”högre stående, starka och friska” istället för ”hög fitness” påverkar så vitt jag ser inte den röda tråden mellan idén om evolutionen och t.ex. Hitlers idéer om utrotning av judar, romer, handikappade, homosexuella m.m.

  Du får gärna utveckla varför du tror att socialdarvinismen skulle förutsätta ett avstannande av evolutionen? Dom socialdarwinistiska idéerna i sig blir i den i den synen är som jag förstår det bara en den av evolutionen. Alltså att artificiell selektion ytterst bara är en variant av naturligt urval.

  Dina 3 avslutande punkter.
  1: Jag uppfattar det inte som att saranoren menar att Darwins biologiska teori i sig är omoraliskt utan att de gett stöd åt andra idéer som är omoraliska.
  2: Håller med att evolutionen inte säger något om hur saker bör vara men vill samtidigt påpeka att det det är naturalismen som världsbild som ytterst inte ger stöd åt att säga hur något bör vara.
  3: Om vi hypotetiskt tänker oss en värld där moral enbart är idéer i mänskliga hjärnor så håller jag med ditt resonemang men ifrågasätter hur du menar att vi kan säga oss ha mer information i moraliska frågor nu än historiskt i den världsbilden.

  Eftersom vi nu är inne på evolutionsteorin och dit förklarande och försvarande av den får det att verka som att du påstår dig tro på den så vill jag påminna om min fråga runt hur det går till men din kritiska hållning under din bloggpost https://antiapologetik.wordpress.com/2021/04/21/replik-4-bevisborda-med-klausul/

  Gilla

  1. Din första halva av inlägget hade möjligen varit relevant om du riktade dig mot någon som försvarar moralisk relativism – vilket jag inte gör. Oavsett syn på moralens ontologi så finns ett epistemologiskt problem för moralen kvar.

   Angående vad du uppfattar som inkonsekvens är att jag menar dels presentistiska moraliska bedömningar som utgår från nutidens kunskapsläge och dels av hela personer – det är snarare handlingar som spelar roll. Men man kan fortfarande prata om handlingar som omoraliska menar jag.

   Nej varken evolutionsteorin eller naturalismen säger någonting om moral. Det finns naturalister som försvarar hållningen att moralen är objektiv. Det är helt enkelt en non sequitur.

   ”Evolutionen ger grund för synen åt en generell ide om att en progressiv riktning mot en högre fitness (och därmed underförstått bättre) hos människan genom lidande och död av dom som genom döden bevisas som har sämre fitness.”

   En av huvudpoängerna av mitt inlägg var att förklara så pedagogiskt jag kan – att just detta är ett missförstånd av evolution och fitness. Dels är det endast adaptiv evolution som leder till fitness ökning – evolution måste inte leda till fitnessökning. Det är också en felaktig uppfattning att fitness skulle nödvändigtvis vara direkt kopplat till lidande. Det kan vara det, men det är inget givet samband – om lidande i en viss miljö eller situation skulle vara adaptivt så kan ökande fitness leda till ökande lidande och vice versa. Det mer fundamentala missförståndet som jag försökte få fram är att fitness inte på något vis betyder att det är moraliskt ”bättre”.
   Alltså – om man förstår evolution korrekt så ger det inte en idé att det finns en progressiv riktning mot att allt blir bättre på något vis. Evolution betyder endast förändring av ärftliga egenskaper över tid.

   Så jo – det är den röda tråden eftersom även du argumenterar utifrån en farhåga baserat på en missuppfattning.

   ”Du får gärna utveckla varför du tror att socialdarvinismen skulle förutsätta ett avstannande av evolutionen? Dom socialdarwinistiska idéerna i sig blir i den i den synen är som jag förstår det bara en den av evolutionen.”

   Om man som socialdarwinist anser att det naturliga urvalet gör vad man rent subjektivt önskar i sin politiska ambition så finns det ingen motivation eller nödvändighet till att agera på något vis. Att man agerar betyder implicit att man tror att det naturliga urvalet inte uppfyller sin politiska vision.

   ”Alltså att artificiell selektion ytterst bara är en variant av naturligt urval.”

   Men det är rent objektivt fel. Darwin kallade det naturligt urval just som i kontrast till artificiell selektion – dvs vad det inte är.

   Angående dina tre punkter:

   1: Då finns det ingen grund åt att ”avskaffa Darwin som hjälte” utan att fördöma exempelvis Hitler – vilka alla vettiga människor redan gör – vilket gör inlägget poänglöst. Jag argumenterar också för att det är orimligt att hålla Darwin moraliskt ansvarig för detta (det vore presentistiskt).
   2: Nej naturalismen ensamt säger inte hur något bör vara – korrekt.
   3: Jag är övertygad om att att moral just endast är idéer. Påvisa gärna existensen av moral utanför en hjärna.

   Gilla

   1. Så du försvarar inte moralisk relativism men är samtidigt övertygad att moral endast är idéer. Ser du inte problemet? Tanken måste representera något oföränderligt utanför hjärnan för att vara något annat än en flyktig idé.

    Nu är jag inte expert på evolution men men är det mer än adaptiv evolution som driver den evolutionära utvecklingen?
    Det jag talade om är variationer som selekteras och ärvs av alla effekter som ytterst är naturliga.
    Alltså, i en hypotetisk naturlig värld så är även t.ex. det du nämner som artificiell selektion bara en underkategori till det naturliga urvalet. Alltså så länge den individ (i detta fallet en människa) själv är formad i samma naturliga process är även alla idéer som till exempel socialdarwinismen något som formats genom samma naturliga urval. Alltså provas idéen mot andra idéer i samhället genom ett naturligt urval (adaptivt om jag förstår det rätt om idéen leder till vilka individer som kan föra sina gener vidare).
    Finns någon selektion som inte ytterst är naturligt urval enligt min beskrivning ovan om vi tänker oss evolutionen i en naturalistisk världsbild?
    Darwin skulle alltså kunna ha rätt i att se artificiell selektion i kontrast till naturligt urval men det kräver att medvetandena som gör valet inte själva är enbart en produkt av samma naturliga urval.

    Och en förklaring varför jag påminner om min kommentar under https://antiapologetik.wordpress.com/2021/04/21/replik-4-bevisborda-med-klausul/
    Du har i din kritik i nästan varje bloggpost byggt på en så skeptisk syn på vad som är rimligt att tro på att jag tror det är omöjligt att hålla den. Och eftersom det verkar allt tydligare att du påstår dig tro på evolutionen tycker jag det är ett lämpligt exempel för dig att fundera hur konsekvent du är dina principer och eventuellt upptäcka alternativa förklaringar till att du tror det du gör.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta: